Szukamy Zastępcy Dyrektora / przedłużenie naboru

data:

19.11 -31.01.2018

Pobierz dokumenty aplikacyjne >>

Dyrektor JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ „WZGÓRZE ZAMKOWE” w Kielcach
ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze:
Zastępcy Dyrektora „WZGÓRZA ZAMKOWEGO”
ds. Instytutu Dizajnu w Kielcach

Główne zadania wykonywane na stanowisku pracy:
1) zarządzanie działalnością IDK,
2) tworzenie autorskich projektów,
3) organizowanie krajowych i międzynarodowych konkursów, wystaw,
4) tworzenie warunków dla rozwoju i kreatywności wzornictwa.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy – niezbędne:
1) obywatelstwo polskie,
2) wykształcenie wyższe magisterskie, preferowane: z zakresu projektowania (wzornictwo, sztuki wizualne, architektura),
3) minimum 5-letni staż pracy na stanowisku związanym z projektowaniem (np. wzornictwo, sztuki wizualne, architektura),
4) doświadczenie kuratorskie w organizowaniu wystaw z dziedziny dizajnu, sztuk wizualnych lub architektury (minimum jedna wystawa zagraniczna),
5) minimum trzy wyróżnienia/nagrody w konkursach projektowych,
6) zrealizowanie (od koncepcji do realizacji i wdrożenia) minimum 3 projektów
z zakresu wzornictwa, sztuk wizualnych, architektury,
7) znajomość ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
8) znajomość ustawy prawo zamówień publicznych,
9) znajomość ustawy o finansach publicznych,
10) znajomość ustawy o dostępie do informacji publicznej,
11) znajomość prawa pracy,
12) znajomość ustaw o samorządzie gminnym i powiatowym,
13) znajomość przepisów regulujących dotacje UE,
14) doświadczenie w zarządzaniu zespołem,
15) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
16) kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
17) znajomość pakietu MS Office (Word, Exel),
18) biegła znajomość języka angielskiego,
19) wiedza z zakresu dizajnu i nowych technologii.

Wymagania dodatkowe:
1) umiejętności w zakresie organizacji i zarządzania,
2) umiejętności w zakresie organizowania i prowadzenia przedsięwzięć promocyjnych
związanych z działalnością jednostki,
3) kreatywność.

Wymagane dokumenty i oświadczenia w formie papierowej:
1) życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (CV), z podaniem danych umożliwiających kontakt, tj. adresu, adresu e-mail, numeru telefonu,
2) list motywacyjny,
3) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
4) koncepcja działania i rozwoju IDK,
5) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
6) kopie dokumentów potwierdzających ww. staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia z aktualnego miejsca zatrudnienia),
7) kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań niezbędnych, opisanych
w pkt. 4, 5, 6,
8) oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
9) oświadczenie kandydata, zgodnie z niżej wskazanym zapisem: „oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam z pełni praw publicznych”,
10) oświadczenie kandydata, zgodnie z niżej wskazanym zapisem: „oświadczam, że nie byłem/am skazany/na prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe”,
11) oświadczenie kandydata zgodnie z niżej wskazanym zapisem: „oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby postępowania rekrutacyjnego prowadzonego przez jednostkę budżetową Wzgórze Zamkowe w Kielcach, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwanego dalej RODO”,
12) oświadczenie kandydata o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną zgodnie z niżej wskazanym zapisem: „oświadczam, że zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzanych danych osobowych”, która znajduje się na stronie www.zamkowa3.pl (w zakładce: DO POBRANIA).

Informacje uzupełniające do naboru:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%. Uprawnienie, o którym mowa w art. 13 a ust. 2 ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych nie dotyczy naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze.
Miejsce wykonywania pracy:
Wzgórze Zamkowe
ul. Zamkowa 3
25-009 Kielce

Warunki pracy:
Liczba lub wymiar etatu: 1,0
Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
– praca w siedzibie, praca poza siedzibą jednostki, praca w zespole, wyjazdy służbowe, zmienne tempo pracy, konieczność szybkiego reagowania i podejmowania decyzji, praca w stresie.

Miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne stanowiska pracy:
– narzędzia pracy: komputer, sprzęt biurowy, itp.,
– bezpieczne warunki pracy na stanowisku, praca na pierwszym piętrze budynku jednopiętrowego usytuowanego przy ul. Zamkowej. Budynek wyposażony w podjazd. Część budynku, w którym znajduje się gabinet dla zastępcy dyrektora wyposażony jest w windę, o szerokości drzwi i powierzchni kabiny umożliwiającej poruszanie się wózkiem inwalidzkim. Ciągi komunikacyjne także umożliwiają poruszanie się wózkiem inwalidzkim, przegrodzone są drzwiami przeciwpożarowymi (bezprogowymi). Na parterze wspomnianej części budynku znajduje się toaleta przystosowana dla wózków inwalidzkich. W drugiej części budynku również znajduje się dźwig dla osób niepełnosprawnych.

Dodatkowe informacje:

– Pracownik podejmujący po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, w rozumieniu przepisów art. 16 ust. 3 ustawy o pracownikach samorządowych obowiązany jest odbyć służbę przygotowawczą, o której mowa w art. 19 ww. ustawy.

Wyżej wymienione oświadczenia, klauzulę oraz kwestionariusz osobowy, kandydaci mogą pobrać ze strony internetowej: www.zamkowa3.pl (w zakładce: DO POBRANIA).

Informacja o metodach i technikach naboru:
1) weryfikacja formalna i merytoryczna nadesłanych aplikacji,
2) rozmowa kwalifikacyjna.

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni o miejscu i terminie rozmowy kwalifikacyjnej telefonicznie lub mailowo.

Oferty należy składać w terminie do dnia 31.01. 2018r.

na adres:
Wzgórze Zamkowe
ul. Zamkowa 3
25-009 Kielce

w zamkniętej kopercie z dopiskiem:
„Nabór na zastępcę dyrektora ds. Instytutu Dizajnu w Kielcach” w sekretariacie jednostki (osobiście lub pocztą tradycyjną).

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (41) 36 76 801, w godz. 8.00-16.00.