Wystaw się / Ogłoszenie wyników

Ogłaszamy wyniki przeglądu ”Wystaw się”! Wybraliśmy 4 prace dyplomowe, które zaprezentujemy w Galerii na Piętrze Instytutu Dizajnu w Kielcach! Dziękujemy za liczne zgłoszenia, a zwycięzcą gratulujemy! 

WYSTAWY INDYWIDUALNE:
Sabina Strzelecka,
Lucjan Rostkowski-Covington,
Aleksandra Wróbel,
Maciej Gil.
Dodatkowo wyróżniliśmy:
WSPÓLNA WYSTAWA
Michalina Dorochowicz,
Natalia Piksa,
Agnieszka Bujas.  

—-

Zapraszamy projektantki i projektantów do zgłaszania swoich prac dyplomowych w przeglądzie Instytutu Dizajnu w Kielcach “Wystaw się”. Wybrana przez nas osoba będzie mogła zaprezentować swoje projekty na indywidualnej wystawie w przestrzeni Instytutu. Po naszej stronie jest organizacja wystawy i wsparcie techniczne.

Do przeglądu mogą przystąpić absolwenci_tki studiów projektowych, którzy obronili pracę dyplomową po 1 czerwca 2021 roku.  

Zgłoszenia przyjmujemy do 29.10.2023 do godziny 23:59


Regulamin “Wystaw się”

  1. “Wystaw się” to przegląd projektów dyplomowych organizowany przez Instytut Dizajnu w Kielcach, będący częścią Wzgórza Zamkowego, jednostki budżetowej Miasta Kielce (NIP: 9591932584, REGON: 260482115) zlokalizowanej w Kielcach przy ul. Zamkowej 3.
  2. Przegląd nie ma charakteru konkursu. Jest skierowany do absolwentów_ek studiów projektowych, którzy w ciągu ostatnich 2 lat obronili pracę licencjacką lub magisterską na kierunku projektowym (wzornictwo, grafika użytkowa, architektura etc.). Wyboru pracy skierowanej na wystawę dokona zespół Instytutu Dizajnu. 
  3. Projekty zgłaszane są do 29.10.2023 do godziny 23:59 przez ich autora_kę na adres mailowy info@idkielce.pl za pomocą serwisu www.wetransfer.com. Nadesłanie zgłoszenia jest jednoznaczne z oświadczeniem, że autorowi_ce przysługują wyłączne i niczym nieograniczone autorskie prawa osobiste i majątkowe do zgłoszonego projektu oraz, że projekt jest w pełni oryginalny, nie zawiera żadnych niedozwolonych zapożyczeń z innych utworów i nie narusza żadnych praw osób trzecich.
  4. Wybrany projekt zostanie pokazany do końca br. na indywidualnej wystawie w wybranej przez organizatora przestrzeni Instytutu Dizajnu w Kielcach. Wystawa będzie trwała min. miesiąc. 
  1. Organizator zapewnia:

– projekt aranżacji przestrzeni wystawy

– projekt graficzny, montaż wystawy i produkcję kluczowych elementów

– organizację wernisażu

– promocję w mediach społecznościowych

– dokumentację fotograficzną wernisażu i wystawy

– zapewnienie dostępności wystawy dla zwiedzających w godzinach otwarcia instytucji

– pokrycie kosztu transportu i zapewnie 2 noclegów w Kielcach na czas otwarcia wystawy

  1. Projektant_ka wybrany_a przez Instytut Dizajnu zostanie poinformowany o decyzji do 31 października 2023 za pomocą poczty elektronicznej. Organizator ustali szczegóły dotyczące terminu i przygotowań do wystawienia pracy dyplomowej.
  2. Zgłoszenie projektu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez organizatora danych osobowych Uczestnika (imienia i nazwiska, adresu, telefonu i adresu e-mail) zgodnie z zasadami przewidzianymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 
  3. a) Administratorem zebranych danych osobowych jest organizator przeglądu: Instytut Dizajnu, który jest częścią Wzgórza Zamkowego, ul. Zamkowa 3, 25-009 Kielce b) Podanie danych jest dobrowolne, ale jest warunkiem wzięcia udziału w przeglądzie.  c) Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach organizacji i przeprowadzenia przeglądu, promocji oraz informowania uczestników o przeglądzie i jego postępach, a także w celu przygotowania ekspozycji i promocji wystawy pracy dyplomowej. d) Dane osobowe będą przechowywane przez 10 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym został zrealizowany przegląd. e) Uczestnikom_czkom przeglądu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz żądania ich sprostowania, modyfikacji, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. f) Uczestnik_czka przeglądu ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli jego zdaniem przetwarzanie danych osobowych przez Administratora narusza obowiązujące przepisy o ochronie danych osobowych. g) W sprawach związanych z ochroną danych osobowych Uczestnik_czka może kontaktować bezpośrednio z Administratorem danych, mailowo pod adresem: dominik.nowak@idkielce.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
  1. Nadesłanie projektu jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.
  2. Organizator  zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn prawnych lub organizacyjnych.